RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z siedzibą przy Al. Legionów 7, 08-400 Garwolin, adres email pp2garwolin@o2.pl,  tel. 25 684 30 01 jest Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie
  2. Z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pisemnie na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 lub poprzez email: iod@garwolin.pl.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy.
  8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które  polega na wykorzystaniu  danych osobowych w tym danych szczególnych.